October 2, 2018

Over ECVET (Nederlands)

Wat is ECVET?

Het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding, vaak ECVET genoemd, is een technisch kader voor de overdracht, erkenning en (waar nodig) opbouw van de leerresultaten van individuen met het oog op het behalen van een kwalificatie. Aan de hand van een aanbeveling op Europees niveau baseert ECVET zich op de beschrijving van kwalificaties in units van leerresultaten, op overdrachts-, erkennings- en accumulatieprocessen en op een reeks aanvullende documenten, zoals een algemene intentieverklaring en een leerovereenkomst.

ECVET is bedoeld om, met het oog op het behalen van een kwalificatie, de erkenning van leerresultaten in overeenstemming met de nationale wetgeving in het kader van de mobiliteit te vergemakkelijken.

ECVET beoogt de mobiliteit van de Europese burgers te ondersteunen, door een leven lang leren – gerealiseerd in formele, informele en non-formele leersituaties – te vergemakkelijken en meer transparantie te bieden met betrekking tot individuele leersituaties, waardoor het aantrekkelijker wordt om zich tussen verschillende landen en verschillende leeromgevingen te verplaatsen.

Op systeemniveau streeft ECVET naar een grotere aansluiting tussen de verschillende beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels (VET) in Europa en hun kwalificaties.

Vanuit het oogpunt van geografische mobiliteit is ECVET erop gericht de validatie, erkenning en opbouw van kennis en vaardigheden die tijdens een verblijf in een ander land zijn verworven, te vergemakkelijken, om ervoor te zorgen dat dergelijke prestaties kunnen bijdragen tot het behalen van beroepskwalificaties.


Doel van ECVET

Het doel van het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding is om:

 • de validatie en erkenning van aan werk gerelateerde vaardigheden en kennis die in verschillende systemen en landen verworven zijn, te vergemakkelijken
 • het aantrekkelijker maken om zich tussen verschillende landen en leeromgevingen te verplaatsen
 • de compatibiliteit tussen de verschillende beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels (VET) in Europa en de kwalificaties die zij bieden, te vergroten
 • de inzetbaarheid van afgestudeerden in beroepsonderwijs en -opleiding en het vertrouwen van werkgevers dat voor elke kwalificatie in beroepsonderwijs en -opleiding specifieke vaardigheden en kennis vereist zijn, te verhogen.

Waarom gebruik maken van ECVET?

ECVET biedt een aantal voordelen voor iedereen die betrokken is bij geografische mobiliteit en levenslang leren.

Voordelen van ECVET voor geografische mobiliteit

Terwijl de mobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding al wordt gerealiseerd, is het de politieke ambitie van de EU om het aantal en de duur van de uitwisselingen aanzienlijk te verhogen. De ontwikkeling en verbetering van de geografische mobiliteit impliceert de invoering van een reeks ondersteuningsmechanismen en activiteiten voor deelnemers, waaronder bijvoorbeeld het leren van talen en financiële steun. De zichtbaarheid en erkenning van in het buitenland verworven kennis is ook van wezenlijk belang voor de verbetering van de mobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding.

 • ECVET is ontworpen als één van de Europese instrumenten (naast Europass en het Europees kwalificatiekader), gericht op verbetering van de erkenning en transparantie van het leerproces.
 • ECVET biedt een kader voor de beoordeling, validatie en erkenning van leerresultaten, naast een reeks gemeenschappelijke instrumenten en instrumenten die de kwaliteit van de mobiliteit kunnen ondersteunen.
 • ECVET bevordert de integratie van mobiliteit in bestaande leertrajecten.
 • ECVET ondersteunt de erkenning van sleutelcompetenties (zoals vaardigheden in vreemde talen of interculturele competenties) naast competenties die meer technisch – of beroepsmatig – gericht zijn.
 • ECVET draagt bij tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal voor gebruik door verschillende belanghebbenden in het beroepsonderwijs en de bevordering van wederzijds vertrouwen binnen de bredere gemeenschap van beroepsonderwijs en -opleiding.

Voordelen van ECVET voor een leven lang leren

In het kader van de economische herstructurering, waarbij bepaalde sectoren in verval geraken, terwijl andere sectoren moeite hebben om voldoende gekwalificeerd personeel aan te werven, is er behoefte aan flexibele arbeidskrachten. Van individuele personen wordt verwacht dat zij zowel de bekwaamheid als de mogelijkheid hebben om verder te leren en nieuwe kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Levenslang leren en de erkenning van competenties en vaardigheden zijn erop gericht de overgang van baan, bedrijf of sector te vergemakkelijken, alsook de overgang van werkloosheid of inactiviteit naar werk. Het wordt gezien als een middel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen en om sociale integratie te ondersteunen.

ECVET is een instrument dat een leven lang leren kan bevorderen door de overdracht, erkenning en opbouw van wat in het verleden is geleerd, ongeacht de leeromgeving, te verbeteren. Het kan de ontwikkeling van individuele en flexibele trajecten voor levenslang leren vergemakkelijken, waardoor elke lerende de mogelijkheid krijgt om kennis, vaardigheden en competenties en uiteindelijk een kwalificatie te verwerven.

ECVET ondersteunt een aantal leerprocessen en leerscenario’s, waaronder:

 • Lerenden die hun kwalificaties door middel van deeltijdstudie willen verbeteren of uitbreiden.
 • Lerenden die willen studeren voor aanvullende kwalificaties die een aanvulling vormen of voortbouwen op de reeds bestaande kwalificaties.
 • Lerenden die kwalificaties voor loopbaanontwikkeling zoeken.
 • Lerenden die terugkeren naar onderwijs of opleiding.

Hoe werkt ECVET?

ECVET berust op een reeks gemeenschappelijke doelstellingen, beginselen en technische componenten die gericht zijn op de erkenning van leerresultaten en prestaties voor Europese burgers die beroepsonderwijs en -opleiding volgen, ongeacht de leercontext, de plaats of de wijze van uitvoering.

ECVET werkt hand in hand met het Europees kwalificatiekader (EQF) om te zorgen voor meer transparantie in Europese kwalificaties, de mobiliteit van werknemers en lerenden te bevorderen en levenslang leren te vergemakkelijken.

ECVET brengt een breed scala aan actoren op lokaal, nationaal en Europees niveau samen om de bredere toepassing en het gebruik ervan aan te moedigen, met name op het gebied van leermobiliteit.


ECVET Toolkit

Download de ECVET-toolkit hier

Bron: Europese Commissie / ECVET-toolkit