October 2, 2018

O ECVET (čeština)

Co je ECVET?

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, často nazývaný ECVET, je technickým rámcem pro přenos, uznávání a (případně) akumulaci výsledků učení jednotlivců s cílem dosáhnout kvalifikace. Na základě doporučení na evropské úrovni se ECVET opírá o popis kvalifikací v jednotkách výsledků učení, o postupech předávání, uznávání a akumulaci ao řadu doplňujících dokumentů, jako je Memorandum o porozumění a dohoda o učení.

Účelem ECVET je usnadnit uznávání výsledků učení v souladu s vnitrostátními právními předpisy v rámci mobility za účelem dosažení kvalifikace.

ECVET má za cíl podporovat mobilitu evropských občanů, usnadňovat celoživotní učení – dosaženo ve formálním, neformálním a neformálním prostředí – a zajistit větší transparentnost ve vztahu k individuálním zkušenostem s výukou, což je přitažlivější pro pohyb mezi různými zeměmi a různými vzdělávacími prostředími.

Na systémové úrovni se ECVET zaměřuje na větší kompatibilitu mezi různými systémy odborného vzdělávání a přípravy (VET) v Evropě a na jejich kvalifikaci.

Z hlediska geografické mobility má ECVET za cíl usnadnit validaci, uznávání a hromadění znalostí a dovedností získaných během pobytu v jiné zemi s cílem zajistit, aby tyto úspěchy mohly přispět k dosažení odborných kvalifikací.


Cíl ECVET

Cílem evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu je:

 • usnadnit lidem, aby získali validaci a uznání dovedností a znalostí z praxe získaných v různých systémech a zemích – aby mohli počítat s odbornou kvalifikací
 • zatraktivnit pohyb mezi různými zeměmi a vzdělávacími prostředími
 • zvýšit slučitelnost mezi různými systémy odborného vzdělávání a přípravy (VET) v Evropě a kvalifikace, které nabízejí
 • zvýšit zaměstnatelnost absolventů OVP a důvěru zaměstnavatelů, že každá kvalifikace v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vyžaduje specifické dovednosti a znalosti.

Proč používat systém ECVET?

ECVET přináší řadu výhod všem, kteří se podílejí na geografické mobilitě a celoživotním učení.

Výhody ECVET pro zeměpisnou mobilitu

Zatímco mobilita v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (OVP) již probíhá, politickou ambicí EU je výrazně zvýšit počet a trvání výměn. Rozvoj a posílení geografické mobility vyžaduje zavedení řady podpůrných mechanismů a aktivit pro studenty, včetně například výuky jazyků, finanční podpory. Viditelnost a uznávání učení dosaženého v zahraničí je stejně důležité pro posílení mobility odborného vzdělávání.

 • ECVET byl navržen jako jeden ze série evropských nástrojů (jiní zahrnují Europass a Evropský rámec kvalifikací), z nichž každý je zaměřen na zlepšení uznávání učení a transparentnosti.
 • ECVET poskytuje rámec pro hodnocení, validaci a uznávání výsledků učení společně s řadou společných nástrojů a nástrojů schopných podpořit kvalitu mobility.
 • ECVET podporuje integraci mobility do stávajících vzdělávacích cest.
 • ECVET podporuje valorizaci klíčových kompetencí (např. Znalosti cizích jazyků nebo interkulturní kompetence) vedle těch, které jsou více technicky nebo odborně orientované.
 • ECVET přispívá k rozvoji společného jazyka pro použití různými zúčastněnými stranami v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a podporuje vzájemnou důvěru v rámci širší komunity pro odborné vzdělávání a přípravu.
Výhody systému ECVET pro celoživotní učení

V souvislosti s restrukturalizací ekonomiky, kde některé odvětví klesají, zatímco jiné mají potíže při náboru přiměřeně kvalifikovaných pracovníků, existuje potřeba pružné pracovní síly. Očekává se, že jednotlivci budou mít jak schopnost, tak příležitost umožnit další vzdělávání a rozvoj nových znalostí, dovedností a kompetencí. Celoživotní učení a uznávání sklonu a dovedností má za cíl usnadnit přechod mezi různými pracovními místy, podniky nebo sektory, stejně jako přechod od nezaměstnanosti nebo nečinnosti k zaměstnání. Je považována za prostředek ke zlepšení shody mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce a podporou sociálního začleňování.

 • ECVET je nástroj, který může pomoci celoživotnímu učení zlepšením přenosu, uznávání a hromadění toho, co se v minulosti poučilo, bez ohledu na prostředí učení. Může usnadnit rozvoj individualizovaných a flexibilních cest celoživotního učení, které umožní jednotlivým žákům získat znalosti, dovednosti a kompetence a nakonec kvalifikaci.
 • ECVET podporuje řadu žáků a studijních scénářů včetně: žáků, kteří chtějí rozšířit nebo rozšířit svou kvalifikaci prostřednictvím studia na částečný úvazek.
  • Studenti, kteří chtějí studovat další kvalifikaci, která doplňují nebo staví na již existujících.
  • Studenti, kteří hledají kvalifikaci pro kariérní postup.
  • Studenti, kteří se vracejí ke vzdělání nebo školení.

 


Jak funguje systém ECVET?

ECVET se opírá o řadu společných cílů, principů a technických komponent, které se zaměřují na uznávání výsledků učení a úspěchů pro evropské občany, kteří provádějí odborné vzdělávání a školení, a to bez ohledu na kontext učení, umístění nebo způsob poskytování.

ECVET pracuje ruku v ruce s Evropským rámcem kvalifikací (EQF), aby zajistil větší transparentnost evropských kvalifikací, podpořil mobilitu pracovníků a studentů a usnadnil celoživotní učení.

ECVET sdružuje širokou škálu aktérů na místní, národní a evropské úrovni s cílem podpořit jeho širší provádění a využívání, zejména v oblasti mobility ve vzděláván


ECVET Toolkit (soubor nástrojů ECVET)

Zde se podívejte na ECVET Toolkit

Zdroje: Evropská komise / ECVET Toolkit